หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการจราจร

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตประปา
 


แนวทางการพัฒนาสนับสนุนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐและการเกษตร

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ (เศรษฐกิจพอเพียง) และตามโครงการพระราชเสาวนีย์
 


แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะให้งดงาม
 


แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนงานประเพณีและงานรัฐพิธี

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ห่างไกลจากโรคและยาเสพติด

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ

แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และการรองรับนโยบายถ่ายโอน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้และทันสมัย