หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นายอลงกรณ์ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
กองสาธารณสุขฯ
 


นายอลงกรณ์ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


นางสาวธนวรรณ ศรียากูล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางวิไลวรรณ สีโทนน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาว โยธากานต์ เมฆประยูร
คนงานทั่วไป


นายสิทธิชัย พรมวงค์
คนงานประจำรถขยะ


นางสำราญ ศรีอ่อน
คนงานกวาดถนน


นางทองแดง เอี่ยมสำอาง
คนงานกวาดถนน