หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นายอลงกรณ์ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
สำนักปลัด
 


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาววิลาวรรณ ชลอเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพิภพ มีดี
นักทรัพยากรบุลคล ปฎิบัติการ


นายณัฐวัฒน์ นาคสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายพัน อ้นโม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวรัชนี ริยะ
เจ้าพนักงานธุรการ