หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
สำนักปลัด
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุูณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาววิลาวรรณ ชลอเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพิภพ มีดี
นักทรัพยากรบุลคล ปฎิบัติการ


นายณัฐวัฒน์ นาคสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายวิโรจน์ เปลี่ยนสอน
พนักงานขับรถยนต์