หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
สำนักปลัด
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุูณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาววิลาวรรณ ชลอเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพิภพ มีดี
นักทรัพยากรบุลคล ปฎิบัติการ


นายณัฐวัฒน์ นาคสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายวิโรจน์ เปลี่ยนสอน
พนักงานขับรถยนต์