หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
โทร : 0894614560
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0894614560


นายอลงกรณ์ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 0842377300


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0816756068


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0816756068


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0884379893


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าฝ่ายอำเนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0862069717