หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางศตนันทน์ ขันทะนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม