หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธันวา คำแท่ง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล วังโป่ง
โทร : 056-786457
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-786457


นายธันวา คำแท่ง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
โทร : 056-786457


นายธีระพงษ์ เชื้อบุญมี
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 056-786457


นางบุษรินทร์ ม่วงแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-786457


นายธันวา คำแท่ง
ผูู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-786457


นางสาวธนวรรณ ศรียากูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู่้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 056-786457