หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายอลงกรณ์ พุทธสิมมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางสำราญจิตร สุขนวล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธันวา คำแท่ง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าฝ่ายอำเนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง