หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
   
 
ถนน จำนวน 63 สาย      

ถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 53 สาย

สะพาน จำนวน 4 แห่ง

สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง
รถโดยสารสายกรุงเทพฯ - วังโป่ง จำนวน 4 เที่ยว / วัน      
 
   
 
คลอง จำนวน 3 แห่ง

คลองวังโป่ง ผ่านตอนกลางชุมชน ความยาวเฉพาะในเขตประมาณ 3,300 เมตร

คลองแสลงกลึง ผ่านตอนเหนือของชุมชน ความยาวเฉพาะในเขตประมาณ 2,700 เมตร

คลองเดื่อ ผ่านตอนใต้ของชุมชน ความยาวเฉพาะในเขตประมาณ 3,140 เมตร
 
   
 
น้ำ
น้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560