หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริต [ 14 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2      3