หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคลากร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบวังโป่ง [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลวังโป่ง ตามมติ ก.ท.จ. เพชรบูรณ์ 6/2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีตำบลวังโป่งปฎิบัติราชการแทน [ 19 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรเทศบาลตำบลวังโป่ง [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3