หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร
- งานการเงินและพัสดุ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็ก เยาวขน
และการศึกษานอกโรงเรียน
2. ฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานนิติการ
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบำเหน็จบำนาญ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
- งานสถาปัตยกรรม
- งานควบคุมอาคาร
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานธุรการ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานสัตวแพทย์
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
- งานธุรการ
- งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- งานติดตามและประเมินผล
   
   
 
1. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น)
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานบริหารงานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส