หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร
- งานการเจ้าหน้าที่บุคลากร
ทางการศึกษา
- งานการเงินและพัสดุ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็ก เยาวขน
และการศึกษานอกโรงเรียน
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
   
 
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานวิเตราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานธุรการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ใด้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานผังเมือง
- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
- งานสถาปัตยกรรม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการและพัสดุ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานสัตวแพทย์
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 
1. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานธุรการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย