หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลวังโป่ง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  ข้อ  23  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว  มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่า  30  วัน  บัดนี้เทศบาลตำบลวังโป่งได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลวังโป่งได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน  15  วัน  ณ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลวังโป่ง  หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์  056-923689  ในวันและเวลาราชการ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 15.05 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 39 ท่าน