หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้  
 

เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ช่วยคนรายได้น้อยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ทั่วประเทศ จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100.000 บาทต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้
1.เด็กที่ในปีงบประมาณ 2559-2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2561)และเป็นผู้ได้รับสิทะิ์รายเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินค่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
2.เด็กที่ในปีงบประมาณ 2559-2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2561)ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น หากเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
3.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 ขะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว (30 กันยายน 2562) จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
เอกสารประกอบการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่
-แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
-แบบยืนยันเอกสารลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)
-สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาของเด็ก
-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
-สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่1
-สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
-สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่พ้อแม่ของเด็กไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับรับรองสำเนาของผู้รับอำนาจมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 74 ท่าน