หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นางสุมาลี อินทโลหิต
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง
 


นายสมพงษ์ วันกิ่ง
รองประูธานสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง


จ่าเอกไกรสร วิชาคุณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
 


นางวรัญญา ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 1


นายทวีศักดิ์ สุขวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 1


นายแสงอนันต์ พระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 1


นางสาววิไลลักษณ์ บุญสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 1


นางทิพวรรณ มานวม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 2


นายประสิทธิ์ พรมวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง เขต 2